Όροι Συνεργασίας Πελατών

Διαβάστε τους όρους προτού προχωρήσετε σε συνεργασία με την Projectweb.

Η συνεργασία με τον Πελάτη προϋποθέτει την αποδοχή από μέρους του των παρακάτω όρων:

 

Προώθηση Ιστοσελίδων

Σε κάθε έργο προώθησης ιστοσελίδας γίνονται οι ακόλουθες εργασίες:

Α. Ανάλυση Έργου

A.1.1. Οι εργασίες του σημείου A.1.1 είναι μετρήσιμες και θα φανούν στην ιστοσελίδα του Πελάτη μόλις περατωθούν οι σχετικές εργασίες (on-site optimization). Απαιτούνται ορισμένα βήματα τα οποία συμφωνούνται από κοινού με τον Πελάτη εντός του πρώτων εβδομάδων από την έναρξη της συνεργασίας, και υλοποιούνται βάσει ενός πλάνου εργασιών βελτίωσης της ιστοσελίδας του Πελάτη.

A.1.2. To σημείο A.1.2. είναι κι αυτό μετρήσιμο με βάση διεθνή αξιόπιστα εργαλεία και μεθοδολογίες. Η λογική είναι απλή, μετράμε την κατάσταση της ιστοσελίδας κατά την έναρξη της συνεργασίας και έπειτα, σε τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. στο τέλος 1ου μήνα, τέλος του 2ου κλπ ώστε να διαπιστώσουμε την πρόοδο του έργου. Συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους μήνες των εργασιών, η μέτρηση γίνεται με έλεγχο της προόδου (ανόδου) ως προς τις θέσεις των λέξεων-κλειδιών στις οποίες έχουμε καταλήξει από κοινού με τον Πελάτη, ενώ στο τέλος της συνεργασίας π.χ. στο τέλος μιας τρίμηνης συνεργασίας, μπορούμε να δούμε γενικότερα την εξέλιξη της ιστοσελίδας, από πλευράς επισκέψεων, social media, θέσεων στις μηχανές κ.ο.κ. Αυτό γίνεται στο τέλος της συμφωνημένης περιόδου, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να αναπτυχθεί η δουλειά μας και να είναι εμφανείς οι διαφορές μεταξύ της έναρξης των εργασιών και της τελικής προόδου.

Α.1.3. Το σημείο Α.1.3. είναι το πιο δύσκολο να επιτευχθεί αλλά και να μετρηθεί, ειδικά κατά τους πρώτους μήνες. Κι αυτό, γιατί απαιτείται πολύς χρόνος για να χτιστεί το όνομα μιας επιχείρισης όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα, να γνωρίζει δηλαδή, ο δυνητικός πελάτης την ιστοσελίδα της επιχείρισης και να έρχεται απευθείας σε αυτήν χωρίς άλλο παρεμβαλόμενο μέσο παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό. Είναι περιττό να αναφερθούν ονομαστικά παραδείγματα μεγάλων επιχειρίσεων σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας, που τα γνωρίζουμε επειδή έχουν κάνει πολλή ή/και επιτυχημένη διαφήμιση πχ. ποτά, ρουχισμός, ηλεκτρονικά κλπ. Το σημείο Α.1.3. δίνει τα μεγαλύτερα οφέλη αλλά χτίζεται πολύ δύσκολα (χρόνος + κόστος), συνεπώς απαιτείται συνεχής κόπος και έργο που δεν πρέπει να σταματάει στα πρώτα επιτυχημένα σημάδια, αλλά να συνεχίζεται ακριβώς για να τα πολλαπλασιάζει και να φέρνει τα μέγιστα οφέλη από το συγκεκριμένο μέσο.

 

Β. Όροι Συνεργασίας

Για να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα από το έργο χρειάζεται ασφαλώς πολυεπίπεδη και αποτελεσματική συνεργασία την οποία ερμηνεύουμε ως εξής:

Β.1. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι αναθέτει κατ' αποκλειστικότητα σε ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ Ανάδοχο την προώθηση της ιστοσελίδας (Ανάδοχος) ο οποίος πρέπει να διευκολύνεται ώστε να εκτελεί το έργο του ανεμπόδιστα. Όλα τα υπόλοιπα μέρη είτε είναι ευθέως εξαρτώμενα από τον Πελάτη είτε εμμέσως, οφείλουν να διευκολύνουν το έργο του Αναδόχου, χωρίς κρίσεις ή/και καθυστερήσεις. Αυτό αφορά τόσο σε επίπεδο πρόσβασης στην ιστοσελίδα (π.χ. κωδικοί πρόσβασης, κατάσταση server, τμήμα πληροφορικής του Πελάτη) όσο και σε πόρους που διατίθενται από τον Πελάτη για την υποστήριξη του έργου και εκτός της ιστοσελίδας του (π.χ. λογαριασμοί social media, λογότυπα, εικόνες, βίντεο, κείμενα κλπ). Η διευκόλυνση και η εκπλήρωση των αιτημάτων του Αναδόχου οφείλει να γίνεται δίχως συχνές ή/και καθημερινές οχλήσεις ή έλλειψη συνεργασίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εντός και εκτός της ιστοσελίδας, εντός και εκτός της επιχείρισης του Πελάτη.

Β.2. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι παρέχεται ένα δεδομένο (προσυμφωνημένο) διάστημα στον Ανάδοχο ώστε να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα ή μέρος αυτών (βλ. κεφάλαιο Γ). Ο Πελάτης και οι εκπρόσωποί του χρειάζεται να δείξουν υπομονή δίχως συχνές ή/και καθημερινές οχλήσεις δεδομένου ότι το έργο που αναλαμβάνεται επηρεάζεται από πολλούς εξωγενείς παράγοντες (βλ. κεφάλαιο Γ) και έχει χρόνο ωρίμανσης. Τα επιθυμητά αποτελέσματα δεν είναι δυνατόν να έλθουν με την πάροδο ημερών ή λίγων εβδομάδων. Πρόκειται για μία εξελικτική διαδικασία.

Β.3. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι ο Ανάδοχος θα του δώσει συγκεκριμένες οδηγίες που πρέπει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα και άλλες συμβουλές που θα του προτείνει να εφαρμόσει. Οι οδηγίες είναι απαραίτητες για την επιτυχία του έργου, ενώ οι συμβουλές θα τη μεγιστοποιήσουν. Θεωρούμε χρήσιμο να υλοποιούνται όσες περισσότερες συμβουλές είναι δυνατόν.

Β.4. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι υποστήριξη θα δίνεται από τον Ανάδοχο σε εύλογο διάστημα από τη διατύπωση του αιτήματος και ΜΟΝΟ για θέματα που άπτονται αυστηρά της προώθησης της ιστοσελίδας και έχουν σχετική χρονική απόσταση μεταξύ τους, δίχως καθημερινές οχλήσεις. Είναι προτιμητέα σε κάθε περίπτωση η υποβολή των αιτημάτων υποστήριξης μέσα από το σύστημα υποστήριξης πελατών (support tickets) που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.vcita.com/v/seobyted όπου ο Πελάτης θα έχει στη διάθεσή του και το ιστορικό υποστήριξης (ticket threads) και στο οποίο μπορεί να ανατρέξει σε περίπτωση που το αίτημα έχει ήδη απαντηθεί από τον Ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται σε τεχνική υποστήριξη, συμβουλές ή επίλυση προβλημάτων άσχετων με την προώθηση της ιστοσελίδας και δε θα απαντά σε τέτοιου είδους αιτήματα, παρεκτός εκτός εάν έχει συναφθεί επιπλέον συμβόλαιο υποστήριξης ή έχουν ζητηθεί εξειδικευμένες συμβουλές που έχουν ωριαίο κόστος και θα καλυφθούν με επιπλέον χρέωση του Πελάτη.

 

Γ. Αποτελέσματα Προώθησης Ιστοσελίδων

Ο Πελάτης αναγνωρίζει την κρισιμότητα των παρακάτω διαπιστώσεων για την επιτυχία του έργου. Επίσης αναγνωρίζει ότι δεν δύνανται να υπάρξουν σε καμία περίπτωση εγγυημένα αποτελέσματα κάτι εντελώς αθέμιτο αλλά και άτοπο, με βάση τις αρχές της Google και άλλων μηχανών αναζήτησης.

 

Σημαντικό: Η επίσημη θέση της Google για τα 'εγγυημένα' αποτελέσματα

 

Γ.1. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι τα 'οργανικά' αποτελέσματα, όπως αποκαλούνται, προκύπτουν βάσει του αλγορίθμου που είναι κατοχυρωμένη πατέντα (Pagerank) της Google, ο οποίος τροποποιείται αρκετές εκατοντάδες φορές το μήνα και χιλιάδες μέσα στο χρόνο, όπως παραδέχονται οι μηχανικοί της Google. Ορισμένες αλλαγές στην κατάταξη είναι κρίσιμες για την υγεία μιας ιστοσελίδας. Ο αλγόριθμος αυτός στόχο έχει να αναδεικνύει με 'φυσικό' τρόπο τις ιστοσελίδες που ταιριάζουν κατά την άποψή του στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η άποψη αυτή αλλάζει κατά τη βούληση της Google, χωρίς κάποια εξήγηση ή προειδοποίηση ώστε οι ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων και οι διαφημιστές να πάρουν τα μέτρα τους. Η Google κινείται από την επιβράβευση μιας τακτικής στη σοβαρή της τιμωρία μέσα σε λίγους μήνες. Οι συχνές αυτές και αλόγιστες αλλαγές κοστίζουν κόπο και χρήμα για να προσαρμόζουμε συνέχεια την τακτική μας, γι'αυτό και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ή 'ισόβια' αποτελέσματα.

Γ.2. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Google δεν επιτρέπει οποιονδήποτε τρόπο παρέμβασης στη λειτουργία του αλγορίθμου της, παρεκτός τις εργασίες βελτίωσης εντός της ιστοσελίδας. Συνεπώς, ο Ανάδοχος και ο Πελάτης, συμφωνούν σε εργασίες που θα βελτιώσουν την ιστοσελίδα του Πελάτη με σκοπό την καλύτερη εμφάνιση στα αποτελέσματα αναζήτησης, καθώς και ότι το τελικό αποτέλεσμα (εμφάνιση ή μή) είναι θέμα που αφορά στον τρόπο λειτουργίας του αλγορίθμου της Google. Ο Πελάτης δεν μπορεί να καταστήσει υπεύθυνο τον Ανάδοχο για οποιαδήποτε συνέπεια από τη λειτουργία του αλγορίθμου, ούτε να εξαναγκάσει τον Ανάδοχο να παραβεί τους όρους λειτουργίας της Google.

 

Η επίσημη θέση της Google για τo SEO

 

Γ.3. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι όλες ή ορισμένες από τις ανταγωνιστικές ιστοσελίδες στα αποτελέσματα αναζήτησης είναι πολύ δυνατές (γεγονός που ήδη διαπιστώνεται από την ύπαρξή τους στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων), και ακόμη ότι όλες ή ορισμένες εξ αυτών εργάζονται συγχρόνως με τον Πελάτη για την προώθηση της ιστοσελίδας τους.

Γ.4. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι ο Ανάδοχος εργάζεται για το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να έχει με οιονδήποτε τρόπο διασφαλισμένη την επιτυχία όπως άλλωστε δεν την έχει κανείς στο χώρο αυτό. Για την κατανόηση αυτού του ισχυρισμού χρησιμοποιείται το ακόλουθο παράδειγμα: το έργο που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος προσομοιάζει με έναν επιτυχημένο προπονητή αθλητών των 100 μέτρων, που έχει ήδη προπονήσει μεγάλους αθλητές, όταν αναλαμβάνει ένα νέο αθλητή για το συγκεκριμένο αγώνισμα. Απαιτείται αρκετή προετοιμασία, κόπος και κόστος για να δημιουργήσει τις συνθήκες ο νέος αθλητής να μετατραπεί σε πρωταθλητή. Ακόμη και τότε, το πως θα τρέξει ο αθλητής στα 100 μέτρα δεν εξαρτάται πάντοτε από τον προπονητή αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες.

Γ.5. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω καθιστούν το τοπίο των μηχανών αναζήτησης πολύ ρευστό και ιδιαίτερα δύσκολο και ανταγωνιστικό. Επίσης, οι διαπιστώσεις γίνονται για να αναδειχθεί το ρίσκο του εγχειρήματος που απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια και από τα δύο μέρη για να είναι πετυχημένο. Εξάλλου, κατά τη γνώμη μας και βάσει της μεγάλης εμπειρίας που έχουμε στο αντικείμενο, εάν η ιστοσελίδα του Πελάτη είχε ήδη τις προδιαγραφές να εμφανίζεται ψηλά, θα το είχε καταφέρει από μόνη της χωρίς τη συνδρομή μας.

Γ.6. Καταλήγοντας, ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν υπάρχουν 'σίγουρα' και 'εγγυημένα' αποτελέσματα, αλλά αναθέτει ένα συγκεκριμένο έργο με χρονική διάρκεια που θα υλοποιηθεί με συγκεκριμένη μέθοδο που έχει ήδη φέρει αποτελέσματα σε πληθώρα αντικειμένων και ιστοσελίδων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συνεπώς ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει μια μεθοδολογία ικανή να φέρει αποτελέσματα στην παρούσα συγκυρία. Εάν η συγκυρία αλλάξει (αλλαγή αλγόριθμου) όπως γίνεται πολύ συχνά, θα απαιτηθεί διαφορετική μεθοδολογία, επιπλέον χρόνος και ενδεχομένως κόστος.

 

Περισσότερα